• ကၽြ ႏု္ပ္တို႕၏၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း

  ေငြေၾကးထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ အၾကံေပးမႈမ်ား၊ Accounting ဝန္ေဆာင္မႈမၽားႏွင့္ ဘဏ္ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားရန္

  ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားအျပင္ Business plan ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုရမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာပါဝင္ေသာ

  Accelerator Program အစရွိသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။

 • သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

  Accounting ဝန္ေဆာင္မႈမၽား

  အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းမၽားအတြက္ Accounting services မၽားကိုသင့္တင့္ေသာေစၽးႏႈနး္မၽားျဖင့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။ လုပ္ငန္းရွင္အေနျဖင့္မိမိလုပ္ငန္းရဲ႕ေန႕စဥ္အဝင္၊အထြက္စာရင္းမၽားကိုမွတ္သားေပးပို႕ျခင္းျဖင့္ တိကၽေသာ လခၽဳပ္စာရင္းဇယားမၽားျဖစ္သည့္ အရွံဴးအျမတ္စာရင္း၊လက္ကၽန္စာရင္းရွင္းတမ္းႏွင့္ေငြသားစီးဆင္းမႈမွတ္တမ္းတို႕ကိုလစဥ္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

  ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲေရး အၾကံေပးျခင္း

  သင္ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ လုပ္ငန္းတြင္းေငြေၾကးစီမံမႈျပႆနာမ်ားကိုအၾကံေပးေဆြးေႏြးကူညီမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။

  သင့္လုပ္ငန္းအေျခအေနႏွင့္အခက္အခဲမ်ားကိုနားလည္ရန္ ပထမဦးစြာကၽြႏု္ပ္တို႔ေတြ႔ဆံုၿပီးလွ်င္ သင့္လုပ္ငန္းႏွင့္သင့္ေတာ္မည့္အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလိုအပ္သလို

  ျဖည့္ဆည္းေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

  ဘဏ္ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားရန္ေငြစာရင္းျပင္ဆင္ျခင္း

  သင့္လုပ္ငန္းဘဏ္ေခၽးေငြေလွ်ာက္ထားရန္လုိအပ္ေသာေငြစာရင္းျပင္ဆင္မႈအတြက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။

  ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈရယူရန္ျပင္ဆင္ၿခင္း​

  ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းကိုခန္႔မွန္းေရးဆြဲမႈပါဝင္ေသာBusiness plan ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္အကူအညီကို Twet Chat Squadမွရရွိႏိုင္ပါသည္။

  ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ လုပ္ငန္းအတြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ၾကည့္ရႈ ႔ေလ့လာေသာအဓိကလိုအပ္သည့္ေငြစာရင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားလည္းပါဝင္သည္။

   

  အေသးစားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစီမံခန္႕ခြဲျခင္း

  လုပ္ငန္းတစ္ခုအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ျပင္ဆင္ေနေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္လည္း ထုိရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကိုစနစ္တက်စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္ရန္ ကူညီေပးလ်က္ရွိသည္။

  ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမၿပဳလုပ္မီ ထိုလုပ္ငန္း၏ေငြစာရင္းမ်ား တိက်မွန္ကန္မႈရွိေစရန္ ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီးေနာက္လခ်ဳပ္စာရင္းႏွင့္ေငြစာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားကို

  အၿမဲတေစဆန္းစစ္ေပးေသာေၾကာင့္ သင္၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေငြလည္ပတ္မႈကိုအၿမဲမျပတ္သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

  ေငြေၾကးစီမံခန္႕ခြဲမႈသင္တန္းမၽား

  ေငြေၾကးဆိုင္ရာဗဟုသုတ မ်ားရယူလုိေသာ္လည္း အခ်ိန္မအားလပ္ေသာ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္

  ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ပိုမိုအဆင္ေျပေစရန္ ရက္တိုသင္တန္းမၽားကိုမၾကာမီအခၽိန္တြင္းမွာပို႕ခၽေပးႏိုင္ရန္အတြက္လည္းစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။